Strona główna

 
 

Badania ilościowe

W ramach badań ilościowych, w zależności od specyfiki oczekiwań klienta i przedmiotu badania, korzystamy przede wszystkim z następujących technik :

PAPI (Paper and Pencil Interview)

CAPI (Computer-Assisted Personal Interview)
CATI (Computer-Assisted Telephone Interview)

CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Ankieta audytoryjna

Ankieta pocztowa


   

Badania jakościowe

IDI (Individual in-Depth Interview)

FGI (Focus Group Interview)

Obserwacja

   

Badania wtórne

Desk research

Web Research

Press-Clipping

więcej
 
 

BADANIA

Badania marketingowe i społeczne stanowią podstawowy obszar działalności Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" Mając świadomość, jak zróżnicowane są potrzeby i oczekiwania naszych klientów projektujemy i realizujemy pełen zakres badań ilościowych i jakościowych.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji procedury badawczej, począwszy od doboru odpowiednich metod i technik badawczych, poprzez konstrukcję narzędzi badawczych, dobór próby i realizację badania, a skończywszy na pogłębionej analizie rezultatów i opracowaniu raportu z badań. Jednocześnie jednak, jeśli takie jest oczekiwanie klienta, angażujemy się jedynie w wykonanie zadań dotyczących poszczególnych etapów realizacji projektu badawczego.

Realizujemy zarówno badania ad hoc (badania o charakterze jednorazowym), jak i badania panelowe (powtarzalne badania realizowane na tej samej próbie). Dzięki pierwszemu typowi badań klient otrzymuje wszystkie interesujące go informacje w bardzo krótkim czasie. Z kolei, badania panelowe umożliwiają np. identyfikację tempa i skuteczności wprowadzanych zmian.

Badania przeprowadzamy na dowolnych próbach badawczych, dysponując możliwościami realizacji badań zarówno na próbach regionalnych (w różnych częściach kraju), jak i ogólnopolskich.
Stosujemy zróżnicowane metody doboru próby (losowe, warstwowe, kwotowe, celowe) dzięki czemu dane pozyskiwane są od najbardziej właściwych - z punktu widzenia celów badania - kategorii respondentów.

Realizując badania opieramy się o wykwalifikowanych ankieterów, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów o różnorodnej tematyce i ze zróżnicowanymi grupami respondentów. Dodatkowo, każdy realizowany projekt badawczy poprzedzony jest szkoleniem ankieterów, którego celem jest zapoznanie osób przeprowadzających badanie z jego specyfiką oraz z wykorzystywanymi narzędziami badawczymi.

Stosujemy rygorystyczne procedury kontrolne (zgodne ze standardami ESOMAR - Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii) - przeprowadzamy wyrywkowe kontrole potwierdzające realizację danego wywiadu. Dodatkowo, by zwiększyć rzetelność uzyskanych danych dokonujemy wewnętrznej oceny i spójności wypowiedzi udzielanych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

W ramach analizy zebranych danych przeprowadzamy złożone i wspomagane komputerowo analizy statystyczne (korzystając z pakietu statystycznego SPSS) oraz jakościowe (korzystając ze specjalistycznego oprogramowania do analizy jakościowej). Dzięki temu, w pełni wykorzystujemy zebrane informacje i przedstawiamy naszym klientom wnioski z badań w taki sposób, by mogli je oni z łatwością wykorzystywać dla celów praktycznych.
 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna