Strona główna


 

BADANIA ILOŚCIOWE

PAPI (Paper and Pencil Interview)

 

Jest to najbardziej klasyczny wariant wywiadu kwestionariuszowego, przeprowadzany przez ankietera w sposób bezpośredni (face to face) w miejscu zamieszkania respondenta lub innym miejscu, które gwarantuje dotarcie do respondentów o określonych cechach społeczno-demograficznych. Realizację badań z wykorzystaniem tej techniki rekomendujemy przede wszystkim w sytuacji dużego stopnia złożoności narzędzia badawczego oraz wielowątkowej problematyki badania ilościowego.

CAPI (Computer-Assisted Personal Interview)

 

Specyficznym typem bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego jest komputerowo wspomagany wywiad bezpośredni. Jest to optymalny przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego w sytuacji, gdy ma mu towarzyszyć prezentacja materiałów multimedialnych, zdjęć itd.

CATI (Computer-Assisted Telephone Interview)

 

Komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów pozyskiwania danych w ramach badań ilościowych. Dzięki zastosowaniu tej techniki w relatywnie krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach można realizować badania na dużych próbach badawczych. Jednocześnie, dzięki możliwości pełnej kontroli procesu badawczego dane pozyskiwane tą techniką cechuje najwyższy poziom rzetelności.

CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

 

Technika komputerowo wspomaganego wywiadu przeprowadzanego za pośrednictwem internetu jest użyteczna przede wszystkim w sytuacji trudnej dostępności respondentów (np. w przypadku badań międzynarodowych). Dodatkowo, wykorzystanie tej techniki w sposób zdecydowany obniża koszty realizacji badań ograniczając do niezbędnego minimum "logistykę" procesu badawczego.

Ankieta audytoryjna

 

Technika ta polega na samodzielnym wypełnianiu ankiety przez respondentów. Ma to uzasadnienie w szczególności w sytuacji, gdy większa grupa biorących udział w badaniu przebywa w tym samym miejscu (dlatego np. wykorzystujemy ankietę audytoryjną w ramach badań ewaluacyjnych, których celem jest ocena jakości szkoleń przez ich uczestników). Poza tym, ankieta audytoryjna jest optymalnym narzędziem do pozyskiwania danych dotyczących kwestii społecznie drażliwych, o których respondenci nie chcieliby rozmawiać w bezpośrednim kontakcie z ankieterem.

Ankieta pocztowa

 

Realizacja badań z wykorzystaniem ankiety pocztowej polega na jej rozesłaniu (pocztą tradycyjną, faxem, e-mailem) do odpowiednich kategorii respondentów, z prośbą o wypełnienie. Ankieta pocztowa pozwala na sprawną realizację badań, które wymagają zdobycia lub wyszukania pewnych danych przez respondentów (np. szczegółów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa reprezentowanego przez respondenta). By zwiększyć odsetek otrzymanych zwrotów kontaktujemy się z respondentami w trakcie realizacji badania lub stosujemy określone mechanizmy zachęt (drobne upominki, możliwość zapoznania się z rezultatami badania itd.).

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna