Strona główna
 
Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" oferuje kompleksowe wsparcie badawczo-doradcze dla sektora biznesowego i publicznego. Obszary naszej specjalizacji to: badania rynku i opinii, ewaluacje, ekspertyzy społeczno-ekonomiczne, strategie rozwoju oraz doradztwo organizacyjne.
 
Realizujemy badania marketingowe i społeczne wykorzystując zróżnicowane - ilościowe i jakościowe - techniki badawcze oraz wyrafinowane narzędzia analityczne. Oferujemy również doradztwo w takich dziedzinach jak: zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne oraz public relations.

N
aszym klientom proponujemy formułę "asystencką" rozumianą jako całościowe wsparcie począwszy od wstępnej diagnozy problemów organizacji, poprzez projektowanie i realizację badań, aż po doradztwo i szkolenia przygotowywane w oparciu o uzyskane wyniki badań. Swoją ofertę kierujemy także do tych klientów, którzy zainteresowani są realizacją pojedynczych zadań z zakresu badań i  doradztwa.

 PROJEKTY
Wpływ projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją
Los absolwentów staży zorganizowanych w l. 2010-2012
Badanie skuteczności i efektywności wsparcia osób 45+, 50+, 55+ w PO KL w woj. śląskim

Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w woj. pomorskim

Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności sektora MSP
Ocena działań badaw.-rozw. oraz innowacyjnych w ramach unijnych projektów w woj. opolskim
 

Do zapoznania się z naszą ofertą zapraszamy firmy chcące poznać swoich klientów i ich oczekiwania, zoptymalizować ofertę oraz bardziej efektywnie wykorzystać posiadane zasoby dla budowania przewagi konkurencyjnej.

OFERTA DLA BIZNESU

Instytucje sektora publicznego - jednostki samorządu terytorialnego, administracja, agencje rządowe czy organizacje "trzeciego sektora" - muszą uwzględniać kontekst społeczny podejmowanych działań. To właśnie dla nich przygotowaliśmy specjalistyczną ofertę.

OFERTA DLA INSTYTUCJI

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna