Strona główna


     
PROJEKTY
Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty zrealizowane przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source". Mamy nadzieję, że załączone krótkie charakterystyki projektów świadczące o różnorodności realizowanych przez nas przedsięwzięć stanowić będą dla Państwa potwierdzenie wszechstronności naszego zespołu oraz dużego doświadczenia, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją
Celem badania jest analiza wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na jakość życia mieszkańców miast, w tym szczególnie z obszarów wytypowanych do rewitalizacji w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. W badaniu wykorzystano takie techniki badawcze jak: desk research, wywiady telefoniczne z realizatorami projektów rewitalizacyjnych oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych oraz indywidualne i grupowe wywiady jakościowe z różnymi kategoriami informatorów.

Los absolwentów staży zorganizowanych w latach 2010 – 2012
Przedmiotem badania była ocena staży realizowanych przez Urząd Pracy powiatu Krakowskiego, natomiast badanymi podmiotami- absolwenci tychże staży. Problematyka badania obejmowała: charakterystykę uczestników staży, analizę ich oczekiwań dotyczących dodatkowych form wsparcia oraz procedur stosowanych przez Urząd, a także ocenę efektywności i trwałości omawianej formy aktywizacji. Wśród zastosowanych technik i metod badawczych znalazły się: analiza desk research, wywiady CATI, wywiady pogłębione, studium przypadku.

Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP
Celem badania była analiza wpływu instrumentów wsparcia RPO WL na innowacyjność oraz konkurencyjność sektora MŚP w kontekście wsparcia w ramach I i II osi priorytetowej RPO WL 2007-2013. Badanie miało także na celu wskazanie kierunków i rodzajów wsparcia, które zapewni optymalny wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm w przyszłej perspektywie finansowania oraz zaprezentowanie dobrych praktyk. W ramach ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: analizę desk research, wywiady CATI, wywiady pogłębione ITI, wywiady eksperckie, ankietę CAWI, zogniskowany wywiad grupowy, studium przypadku oraz panel ekspertów.

Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny
W ramach badania ocenie poddano potencjał badawczo-rozwojowy woj. opolskiego, stan innowacyjności przedsiębiorstw i stan powiązań między podmiotami sfery badawczo-rozwojowej a przedsiębiorstwami oraz wskazano mechanizmy wspierające działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Zakres badania obejmował projekty realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO KL. Badaniem objęto przedsiębiorstwa działające na terenie województwa, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych instrumentów wsparcia. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem następujących metod: desk/web research, wywiady pogłębione, wywiady CATI, ankieta CAWI, metoda quasi-eksperymentalna, studia przypadku, benchmarking oraz panel z głównymi interesariuszami badania.

Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji
Celem badania była ocena wsparcia oferowanego nauczycielom kształcenia zawodowego w ramach projektów z zakresu Działania 9.4 PO KL pod kątem jego efektywności i trafności oraz określenie zapotrzebowania na działania związane z dostosowywaniem kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do sytuacji ekonomicznej, demograficznej i edukacyjnej w woj. pomorskim w okresie do 2020 r. W ramach ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: analizę desk research, ankietę internetową CAWI, wywiady telefoniczne CATI, wywiady w diadzie, wywiady eksperckie, zogniskowany wywiad grupowy FGI, studia przypadków.

Badanie skuteczności i efektywności wsparcia osób 45+, 50+, 55+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie śląskim
Celem badania było określenie przyczyn niskiego udziału osób z kategorii wiekowej 45+ w projektach komponentu regionalnego PO KL, jak również przyczyn niskiego udziału tych osób w rynku pracy w woj. śląskim. Wśród obszarów badawczych znalazły się m.in.: diagnoza sytuacji grupy docelowej, charakterystyka uczestników projektów, ocena skuteczności projektów, efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto analizie poddano bariery oraz problemy w podjęciu i/lub utrzymaniu aktywności zawodowej osób w wieku 45+. W ramach badania zastosowano następujące metody: analizę desk research, wywiady telefoniczne CATI, ankietę internetową CAWI, wywiady pogłębione ITI i IDI, studia przypadków, analizę komparatywną dot. dokumentów i wdrożonych rozwiązań europejskich z zakresu wsparcia i aktywizacji osób 45+ oraz panel ekspercki.

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w województwie śląskim
Uzyskane wyniki pozwoliły określić potrzeby śląskich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie usług szkoleniowo-doradczych, a także profil działalności przedsiębiorstw będących beneficjentami projektów. Ponadto dokonano oceny efektywności i skuteczności udzielanego wsparcia, a także jakość oferowanych szkoleń. Analizie poddano także podejście śląskich przedsiębiorców do rozwoju zasobów ludzkich. Wśród zastosowanych technik badawczych znalazły się: analiza desk research, wywiady telefoniczne CATI, pogłębione wywiady ITI i IDI, ankieta internetowa CAWI, studium przypadku oraz meta-analiza dostępnych wyników badań ewaluacyjnych.

Przystosowanie ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim
Głównym celem badania było wskazanie szkoleń zwiększających dostosowanie wykształcenia mieszkańców do potrzeb regionalnego rynku pracy. Analizie poddano dotychczasowy stopień dostosowania szkoleń do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podejście do zasobów ludzkich w śląskich przedsiębiorstwach. Ponadto oceniono projekty szkoleniowe zrealizowane w ramach PO KL, a także inwestycje infrastrukturalne dot. kształcenia ustawicznego zrealizowane w ramach Działania 8.3 RPO WSL. Zastosowano następujące techniki badawcze: analizę desk research, analizę dokumentacji projektowej, wywiady telefoniczne CATI, ankietę internetową CAWI, wywiady pogłębione IDI i ITI oraz panel podsumowujący.

Analiza porównawcza dotycząca przyczyn chorób zawodowych mająca na celu określenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z określeniem rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych
Celem analizy była identyfikacja rodzajów działalności, które charakteryzują się wysoką zapadalnością na choroby zawodowe, a także określenie czynników wpływających na rozwój chorób zawodowych w wybranych dziedzinach gospodarki. Ekspertyzę przygotowano z wykorzystaniem danych GUS oraz Instytutu Medycyny Pracy.

Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2008 - 2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów (rodzaje przedsiębiorstw, zawody, czynności wykonywane na stanowiskach pracy), w których wypadki przy pracy powodują największe straty ekonomiczne i społeczne oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych
Główne obszary przeprowadzonych studiów i analiz to: okoliczności występowania wypadków przy pracy w Polsce w latach 2008-2011, przyczyny tychże wypadków a także ich skutki. Ponadto w ramach badania zidentyfikowano obszary charakteryzujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy i określono najczęściej występujące sekwencje zdarzeń oraz czynników materialnych powodujących wypadki. Merytorycznym zwieńczeniem przeprowadzonej analizy było sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych. Techniki jakimi posłużono się w czasie realizacji badania to: analiza desk/Web research oraz analiza statystyczna danych zastanych dotyczących poruszanej tematyki (GUS, EUROSTAT, MOP).

Badanie efektów wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w Działaniu 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
Głównym celem badania było określenie i ocena stopnia, w jakim realizacja projektów w ramach Działania 7.2 PO KL w województwie pomorskim przyczyniła się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego. Na potrzeby badania przeprowadzono analizę rodzajów wsparcia oferowanego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i dokonano oceny jakości oraz efektywności wsparcia oferowanego w ramach Działania 7.2. Zbadano także wpływ rezultatów analizowanych projektów na zjawisko wykluczenia społecznego w regionie. Wśród zastosowanych technik badawczych znalazły się: analiza desk research, pogłębione wywiady IDI i ITI, wywiady CATI, wywiady eksperckie, wywiad w diadzie, zogniskowany wywiad grupowy FGI oraz studia przypadków projektów i uczestników.

Komplementarność interwencji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z projektami realizowanymi w ramach innych funduszy UE w województwie lubuskim
Głównym celem badania była analiza komplementarności interwencji LRPO 2007-2013 z innymi programami poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej oraz diagnoza obszarów komplementarnych dla perspektywy 2014-2020. W skład opracowania weszły: analiza faktycznej komplementarności projektów, wskazanie ewentualnych obszarów nakładania się interwencji, opracowanie systemu monitoringu realizacji zasady komplementarności oraz wskazanie rekomendacji dla przyszłego okresu programowania. W ramach badania zastosowano następujące techniki: analiza desk research, indywidualne wywiady pogłębione IDI i ITI, komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne CATI, benchmarking, meta-analiza wyników badań ewaluacyjnych, macierze relacji, studia przypadku oraz wywiad grupowy.

Badanie ewaluacyjne projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS
Przedmiotem opracowania było dokonanie oceny sposobu planowania działań projektowych (w tym identyfikowania problemów oraz metod ich rozwiązywania) a także sposobu zarządzania projektem na poziomie całego projektu i każdego Partnera. Ponadto ocenie poddano sposób realizacji polityki równych szans w ramach projektu. W ramach ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: komputerowo wspomagany wywiad internetowy CAWI, analizę desk research, indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadku, a także benchmarking.

Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Celem badania była ocena wpływu i efektów interwencji w ramach RPO WŚ, a także analiza rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego. W ramach badania zastosowano następujące metody: analiza desk research, wywiady CATI, ankieta CAWI, wywiady pogłębione (IDI oraz ITI), analiza SWOTC, analiza wielokryterialna, benchmarking oraz panel ekspertów.

Badanie ewaluacyjne dotyczące projektu systemowego pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”
Badanie dotyczyło projektu systemowego mającego na celu wypracowanie standardów współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Ewaluacja obejmowała ocenę jakości projektu oraz potencjalnego wpływu podejmowanych w ramach projektu działań na zakres i jakość współpracy sektora publicznego z NGO. W ramach ewaluacji wykorzystano następujące metody: analiza desk research, ankieta CAWI, wywiady pogłębione (IDI oraz ITI), benchmarking, analiza SWOT, panel ekspertów.

Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL
Badanie dotyczyło charakterystyki osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL w woj. lubelskim oraz identyfikacji przyczyn zainteresowania uczestników przedsięwzięcia oferowanymi formami wsparcia. Istotnym elementem ewaluacji była ocena stopnia i sposobu wykorzystania przez uczestników wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki wsparciu w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik: analiza desk research, wywiady CATI/CAWI, wywiady pogłębione (IDI oraz ITI), studium przypadku, analiza SWOT.

System zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
Tematyka badania obejmowała ocenę skuteczności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w IP, ocenę jakości procedur stosowanych w procesie wdrażania PO KL, a także ocenę organizacji prac Komisji Oceny Projektów. W ramach badania zastosowano następujące metody i techniki: analizę desk research, indywidualne wywiady pogłębione (IDI), ankiety CAWI, wywiady kwestionariuszowe CATI, meta-analizę wyników badań ewaluacyjnych, analizę struktury odwołań, metodę ścieżki krytycznej, analizę SWOT.

Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim
Celem badania było dokonanie oceny i analizy efektywności wsparcia przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy oraz identyfikacja i analiza sytuacji gospodarczej województwa opolskiego. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy następujących metod i technik: desk research, meta-analiza wyników badań ewaluacyjnych, indywidualne wywiady pogłębione IDI, wywiady CATI, zogniskowane wywiady grupowe, studium przypadku, panel ekspertów, analiza SWOT.

Badanie wpływu projektów zrealizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL na wzrost jakości i dostępności edukacji w woj. pomorskim
Problematyka badania dotyczyła oceny skuteczności programów rozwojowych i określenia wpływu projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na edukację. W ramach badania zastosowano następujące metody i techniki badawcze: ankiety internetowe CAWI, wywiady kwestionariuszowe CATI, indywidualne wywiady pogłębione IDI, zogniskowane wywiady grupowe, studium przypadku, analiza SWOT.

Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
Celem ewaluacji była ocena wpływu wsparcia w ramach Działania 1.1 RPO WŚ na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora MŚP. Badanie umożliwiło także uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat beneficjentów oraz przedsięwzięć objętych wsparciem. Wśród zastosowanych metod i technik badawczych znalazły się: analiza desk research, wywiady kwestionariuszowe CATI, wywiady pogłębione (IDI oraz ITI), studia przypadków, analiza SWOT.

Ewaluacja modelu preinkubacji i inkubacji opracowanego i stosowanego w ramach projektu Preinkubator Akademicki PP
Przedmiotem badania było dokonanie oceny funkcjonowania usługi preinkubacji i inkubacji. W ramach ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: analiza desk research, ankiety CAWI/CATI, indywidualne wywiady pogłębione IDI, analiza SWOT.

Analiza oferty krakowskich szkół wyższych i instytutów badawczych w zakresie prowadzonych przez nich badań
Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski”. Jego głównym celem było zebranie i prezentacja danych dotyczących usług naukowo-badawczych uczelni wyższych oraz instytutów badawczych działających na terenie Krakowa. Do opracowania publikacji wykorzystano analizę desk/Web research oraz badanie ankietowe.

Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Celem badania było przeprowadzenie weryfikacji i oceny systemu wskaźników monitorowania RPO WŚ. Badanie obejmowało analizę i ocenę przyjętego katalogu wskaźników i jego spójności wewnętrznej oraz opracowanie ich definicji. W ramach ewaluacji wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: analiza desk research, wywiady pogłębione (IDI oraz ITI), zogniskowane wywiady grupowe, wywiady CATI, ankiety CAWI, benchmarking, wewnętrzny panel ekspercki, matryce logiczne wskaźników, analiza SMART, analiza SWOT.

Ocena stanu realizacji celów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2010 r.
Problematyka badania dotyczyła oceny stanu realizacji celów POPT poprzez: pomiar wartości wskaźników rezultatu określonych dla poszczególnych Działań POPT 2007-2013, analizę wskaźników produktu oraz analizę postępu finansowego. W ramach ewaluacji wykorzystano następujące metody i techniki: desk research, ankieta internetowa CAWI oraz indywidualne wywiady pogłębione.

Obszary aktywności polskich samorządów w zakresie polityki innowacyjnej regionu
Przedmiotem opracowania była analiza porównawcza Regionalnych Strategii Innowacji poszczególnych województw, sposobów wdrażania RSI poprzez projekty systemowe Podziałania 8.2.2 PO KL oraz analiza możliwości realizacji rzeczonych projektów w formule partnerstwa. W tym celu dokonano jakościowej analizy dokumentów z wykorzystaniem metody desk/Web research, benchmarkingu oraz oceny eksperckiej.
 
Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "Pokonaj bezrobocie" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem badania była ocena efektywności projektu. Badanie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: sposób zarządzania oraz wdrażania projektu, bariery i problemy zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu, zgodność celów projektu z problemami lokalnego rynku pracy oraz stopień użyteczności oferowanych usług z punktu widzenia odbiorców działań. W badaniu wykorzystano następujące metody oraz techniki badawcze: analizę desk/Web research, indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), wywiady CATI oraz analizę SWOT.
 
Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego (w tym kampanii promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPO WŚ na lata 2007-2013
Przeprowadzona analiza obejmowała aktywność Instytucji Zarządzającej RPO WŚ w podejmowaniu działań informacyjno - promocyjnych, ocenę spójności tych działań, wymiar organizacyjny oraz kadrowy IZ oraz określenie poziomu znajomości RPOWŚ wśród beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i mieszkańców województwa. W tym celu w badaniu zastosowano zróżnicowane metody badawcze: analizę desk research, wywiady CATI, ITI oraz IDI, a także wywiad grupowy FGI. Przeprowadzono także benchmarking stron internetowych, audyt jakości obsługi klienta ("mystery client") oraz dokonano oceny eksperckiej.
 
Efekty realizacji projektów innowacyjnych, zrealizowanych w ramach środków unijnych, wpisujących się w cele taktyczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego
Przedmiotem badania były dwa komponenty obejmujące identyfikację różnic pomiędzy podmiotami realizującymi i nierealizującymi projektów innowacyjnych w województwie oraz określenie pozytywnych i negatywnych efektów wynikających z realizacji projektów innowacyjnych. W ramach badania wykorzystano trzy techniki badawcze, tj. analizę desk research, indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne (CATI).
 
Ewaluacja projektu systemowego "Nowe wyzwania - lepsze perspektywy" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Badanie dotyczyło projektu systemowego adresowanego do osób bezrobotnych. Dokonano oceny stopnia, w jakim projekt zrealizował zamierzone cele, odpowiadał na problemy lokalnego rynku pracy oraz spełniał potrzeby uczestników projektu. Ocenie poddano także sposób zarządzania projektem, jakość współpracy z lokalnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL oraz zidentyfikowano bariery i problemy związane z realizacją projektu. Wykorzystane instrumentarium badawcze obejmowało: analizę danych zastanych (desk research), indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), wywiady CATI oraz analizę SWOT.
 
Badanie ewaluacyjne projektu systemowego "Aktywność kluczem do kariery" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Badanie składało się z części ilościowej oraz jakościowej. Uzyskane wyniki pozwoliły m.in. określić adekwatność celów projektu w stosunku do problemów lokalnego rynku pracy, zidentyfikować stopień użyteczności oferowanych usług z punktu widzenia uczestników projektu oraz scharakteryzować bariery i problemy związane z realizacją projektu. Ocenie poddano także sposób zarządzania projektem oraz jakość współpracy z lokalnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL. Wśród zastosowanych technik badawczych znalazły się: wywiady CATI oraz IDI, analiza desk research i analiza SWOT.
 
Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
Głównym celem badania była ocena efektywności PPnRZiSS, w tym także zidentyfikowanie roli partnerstw lokalnych w realizacji programu i opracowanie rozwiązań zwiększających efektywność wydatkowania środków EFS przez partnerstwa. Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem następujących metod: analiza desk/Web research, indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wywiady CAWI, wywiad ekspercki, studium przypadku oraz analiza SWOT.
 
Ewaluacja projektu systemowego "Droga do sukcesu" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ocenie poddano przede wszystkim szereg aspektów dotyczących realizacji, zarządzania oraz wdrażania projektu systemowego adresowanego do osób bezrobotnych. Między innymi ocenie poddano stopień, w jakim cele projektu odpowiadają problemom lokalnego rynku pracy, stopień, w jakim cele te zostały zrealizowane oraz użyteczność oferowanych instrumentów wsparcia w opinii uczestników projektu. Badanie składało się z komponentu ilościowego i jakościowego i zrealizowane zostało przy pomocy następujących metod badawczych: analiza desk research, wywiady CATI, ITI, wywiad IDI, studia przypadku, analiza SWOT.
 
Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim
Tematyka badania obejmowała analizę procesu rozliczania wniosków o płatność przez Instytucje Pośredniczące, określenie przyczyn opóźnienień w rozliczaniu i najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów we wnioskach o płatność, a także wskazanie działań, jakie należy podjąć w celu usprawnienia procesu rozliczania wniosków o płatność. W ramach badania zastosowane zróżnicowane metody i techniki badawcze: analiza desk/Web research, komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne (CATI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wywiady eksperckie (ITI) , zogniskowany wywiad grupowy (FGI), analiza SWOT oraz ocena ekspercka.
 
Ewaluacja projektu systemowego "Droga do zatrudnienia poprzez inwestycje w aktywizację zawodową osób bezrobotnych" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
Podczas przeprowadzonego badania poddano następujące aspekty realizacji oraz wdrażania projektu: zgodność celów projektu z problemami lokalnego rynku pracy, stopień realizacji rzeczonych celów, sposób zarządzania projektem, bariery związane z realizacją, dobór instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności do celów projektu, jakość współpracy z lokalnymi instytucjami realizującymi projekty w ramach PO KL. Instrumentarium badawcze obejmowało: analizę desk research, wywiady CATI, wywiad IDI oraz analizę SWOT.
 
Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
Problematyka badania dotyczyła w szczególności następujących kwestii związanych z realizacją projektów partnerskich na terenie kraju: kontekst zewnętrzny realizacji projektów partnerskich (przepisy prawne), stan realizacji projektów partnerskich, uwarunkowania wewnętrzne realizacji projektów partnerskich oraz zasadności, celowości i wartości dodanej wynikającej z realizacji projektów. Badanie zostało zrealizowane przy użyciu zróżnicowanych metod i technik badawczych: analiza danych zastanych (desk research), wywiady IDI, wywiady CAWI, panel ekspertów, studium przypadku, analiza SWOT oraz ocena ekspercka.
 
Ocena funkcjonowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Głównym obszarem badania ewaluacyjnego była współpraca Instytucji Zarządzającej z beneficjentami programu RPO WP. Szczegółowej analizie poddano obecny stan współpracy; bariery i mocne strony współpracy, w tym bariery w aplikowaniu o wsparcie ze środków unijnych oraz sfery, w których niezbędna jest współpraca z beneficjentami. Sformułowano także rekomendacje dotyczące zniesienia zidentyfikowanych barier. W badaniu zastosowano następujące metody i techniki badawcze: analizę desk/Web research, ankiety internetowe CAWI, wywiady IDI, wywiady CATI, technikę "mystery client", analizę SWOT oraz ocenę ekspercką.
 
Postęp we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim
W ramach ewaluacji on-going przeprowadzono badanie dotyczące następujących zagadnień: zainteresowanie projektodawców poszczególnymi działaniami w ramach komponentu regionalnego PO KL, stosowane kryteria wyboru projektów i ich skuteczność w kierunkowaniu wsparcia, poszczególne typy projektów w realizowanych działaniach, postęp w realizacji działań na podstawie kluczowych wskaźników monitorowania realizacji programu. W celu pozyskania powyższych informacji zastosowano następujące techniki badawcze: analizę desk research, ankiety internetowe CAWI oraz wywiady IDI.
 
Monitoring i ewaluacja projektu "Akademia Efektywnej Nauki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Swarzędzu i Poznaniu Nowe Miasto"
Przeprowadzone badanie składało się z dwóch zasadniczych etapów: oceny zadowolenia nauczycieli z przeprowadzanych szkoleń oraz oceny zadowolenia uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu. Wykorzystano badanie ankietowe według modelu oceny efektywności szkoleń Kirkpatricka, a przeprowadzona ewaluacja miała charakter ex-ante, mid-term oraz ex-post.
 
Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
Badanie miało charakter ewaluacji on-going i dotyczyło następujących obszarów tematycznych: zarządzanie zasobami ludzkimi, współpraca i komunikacja, procedury, zasoby materialne. Zróżnicowane instrumentarium badawcze zastosowane w badaniu obejmowało przede wszystkim: bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI), ankietę internetową (CAWI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), desk research, studium przypadku, analizę SWOT, metodę ścieżki krytycznej.
 
Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
Celem badania była ocena wpływu wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w ramach Działania 1.4 SPO WKP oraz dokonanie wstępnej oceny przewidywanych efektów realizacji Priorytetu I oraz Priorytetu II POIG. Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało zrealizowane z wykorzystaniem takich technik badawczych jak: komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne (CATI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), studium przypadku oraz desk research. W badaniu wykorzystano nowatorskie podejście ewaluacyjne z wykorzystaniem metody eksperymentalnej (PSM).
 
Zapotrzebowanie przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego na publiczne usługi elektroniczne
Przedmiotem badania były przede wszystkim zagadnienia związane z korzystaniem przez wielkopolskie firmy z e-usług publicznych oraz oczekiwaniami przedsiębiorców w tym zakresie, a także kierunki współpracy i działania, które powinny zostać podjęte na rzecz rozwoju e-usług publicznych w Wielkopolsce. W badaniu wzięło 900 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a zostało ono przeprowadzone z wykorzystaniem techniki komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego (CATI), indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) oraz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI).
 
Analiza dotycząca chorób zawodowych w latach 2005-2007
Podstawowym celem analizy była identyfikacja: (a) rodzajów działalności, które charakteryzują się wysoką wypadkowością i zapadalnością na choroby zawodowe, (b) czynników wpływających na rozwój chorób zawodowych w wybranych działach gospodarki. Raport przygotowany przez PBD "Re-Source" zawierał także zestaw rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych i informacyjnych zorientowanych na ograniczenie skali zjawiska chorób zawodowych i wypadków przy pracy..
 
Ocena postępów we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
W ramach ewaluacji on-going przeprowadzono ocenę postępu realizacji komponentu regionalnego PO KL w woj. zachodniopomorskim oraz analizę systemu wyboru projektów. W badaniu wykorzystano zróżnicowane metody i techniki badawcze: analizę desk i Web research, indywidualne wywiady pogłębione oraz analizę dyskryminacyjną.
 
Badanie potrzeb informacyjnych instytucji oraz przedsiębiorstw województwa śląskiego w zakresie innowacji
Przedmiotem badania była identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez śląskie instytucje otoczenia biznesu w zakresie zwiększania dostępu przedsiębiorstw do informacji dotyczących innowacyjności. W badaniu zastosowane badanie ankietą pocztową oraz analizę desk research i Web research.
 
Badanie preferencji wydawnictw naukowych
Celem badania było poznanie preferencji wydawnictw naukowych odnoszących się do korzystania z outsourcingu na poszczególnych etapach procesu wydawniczego. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CATI, a na etapie analizy wykorzystano metodę Conjoint służącą do precyzyjnego pomiaru struktury preferencji nabywców.
 
Badanie potencjału innowacyjnego instytucji otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim
Badanie obejmowało wszystkie instytucje otoczenia biznesu (IOB) działające w województwie wielkopolskim i zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ankiety pocztowej rozsyłanej drogą elektroniczną. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia wielkości potencjału wielkopolskich IOB w zakresie prowadzenia działalności ukierunkowanej na wzrost innowacyjności. Istotnym elementem zrealizowanego projektu badawczego było również opracowanie metodologii, która może być wykorzystywana do systematycznego monitoringu potencjału innowacyjnego IOB w Wielkopolsce.
 
Identyfikacja branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski
Celem badania było zidentyfikowanie branż o dużym potencjale rozwoju, które uznać można za kluczowe dla rozwoju całego województwa wielkopolskiego. Selekcję i identyfikację branż kluczowych przeprowadzono w rezultacie wielowymiarowej analizy obejmującej przede wszystkim: analizę danych zasobów Polskiej Statystyki Publicznej; analizę desk research obejmującą dokumenty strategiczne i opracowania badawcze; wyniki badania eksperckiego zrealizowanego z wykorzystaniem ankiety pocztowej.
 
Badanie kierunków rozwoju gospodarki lokalnej i form wsparcia przedsiębiorczości w Powiecie Krakowskim
Badanie miało charakter diagnostyczno-prognostyczny i składało się z dwóch zasadniczych komponentów: (a) analiza struktury gospodarki lokalnej ze wskazaniem branż o największym potencjale rozwojowym, (b) ocena zapotrzebowania na wsparcie przy podejmowaniu działalności gospodarczej ze wskazaniem podmiotów i przedmiotu wsparcia. W ramach pierwszego komponentu dokonano złożonych analiz statystycznych identyfikujących te branże lokalnej gospodarki, które cechuje największy potencjał rozwojowy. Komponent drugi to przede wszystkim wywiady CATI z osobami bezrobotnymi dotyczące ich oczekiwań w zakresie wsparcia udzielanego na etapie zakładania własnej firmy.
 
Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Powiecie Krakowskim
Badanie miało charakter monitoringowy. Jego przedmiotem była ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Na potrzeby badania zrealizowano wywiady CATI z osobami, które skorzystały ze wskazanej formy pomocy.
 
Ocena efektywności i trwałości wybranych form pomocy publicznej dla przedsiębiorstw z Powiatu Krakowskiego
Ocena obejmowała takie formy pomocy publicznej jak: refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz zwrot wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Ewaluację przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów efektywności i trwałości udzielonego wsparcia. Na potrzeby badania zrealizowano wywiady CATI z przedsiębiorcami korzystającymi ze wskazanych form pomocy publicznej.
 
Analiza dotychczasowych działań w zakresie monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski
PBD "Re-Source" dokonała oceny metodologii monitoringu RSI dla Wielkopolski oraz przeprowadziła ewaluację dotychczas zrealizowanych zadań w zakresie monitoringu RSI dla Wielkopolski. W prowadzonym badaniu wykorzystano techniki oceny eksperckiej oraz oceny wewnętrznej projektów realizowanych w ramach monitoringu RSI dla Wielkopolski (w tym: wywiady IDI z realizatorami projektów). Dodatkowo przeprowadzono benchmarking uwzględniający metody monitoringu RSI stosowane w innych regionach.
 

Badanie ad hoc przeprowadzone wśród wydawnictw naukowych
W ramach badania dokonano segmentacji rynku wydawnictw naukowych oraz przeprowadzono analizę popytu wydawnictw publikujących książki naukowe na określonego rodzaju usługi związane z przebiegiem procesu wydawniczego. Badanie miało charakter ogólnopolski (obejmowało wszystkie polskie wydawnictwa o profilu naukowym) i zostało zrealizowane z wykorzystaniem techniki CATI oraz metody desk research.

 
Badanie wizerunku organizacji wsparcia biznesu
Badanie zrealizowane zostało techniką CATI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem badania były m.in. takie kwestie jak: znajomość marek oraz wizerunek określonych sieci organizacji wsparcia biznesu, zapotrzebowanie MSP wobec systemu wsparcia biznesu, aktywność MSP w korzystaniu z usług wsparcia biznesu. Badanie stanowiło punkt wyjścia do przygotowania działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących ogólnopolskiego systemu wsparcia biznesu.
 

Przygotowanie i przeprowadzenie badania doświadczenia ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w prowadzeniu projektów
Celem ogólnopolskiego badania było przede wszystkim zewidencjonowanie projektów realizowanych przez ośrodki KSU oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk w realizacji projektów. W ramach przeprowadzonego badania zrealizowano komputerowo wspomagane wywiady internetowe (CAWI) oraz wywiady IDI. W oparciu o uzyskany materiał przygotowano atrakcyjne opracowania promujące aktywność projektową ośrodków KSU oraz najlepsze praktyki w tym zakresie.

 

Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
Badanie przeprowadzone zostało w wybranych województwach, wśród mikroprzedsiębiorstw będących beneficjentami Działania 3.4 ZPORR z wykorzystaniem takich metod i technik badawczych jak: desk research, wywiady CATI, wywiady pogłębione IDI, metoda studium przypadku. W przygotowanym raporcie końcowym zawarte zostały rekomendacje użyteczne dla oceny ex-post Działania 3.4 ZPORR oraz lepszego profilowania oferty wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw.

 

Badanie wpływu polityk regionalnych na regionalny system innowacji
Badanie realizowane było w ramach międzynarodowego projektu IASMINE (Impact Assessment Systems and Methodologies for Innovation Excellence) i przeprowadzone zostało z wykorzystaniem takich technik badawczych jak: wywiady telefoniczne CATI, wywiady pogłębione IDI, zogniskowane wywiady grupowe FGI. Dodatkowo na potrzeby przygotowania raportu pobadawczego przeprowadzono analizę desk research i web research.

 

Szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży
PBD "Re-Source" przeprowadziła na zlecenie organizacji pozarządowej serię szkoleń wspierających działanie marketingowe i sprzedażowe spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych.

 

Badanie na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież z województwa śląskiego
Projekt realizowany był w ramach programu ESPAD 2007 (The European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Zasadniczym celem był pomiar używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, przede wszystkim papierosów, alkoholu i narkotyków oraz identyfikacja czynników sprzyjających sięganiu po te substancje, a także porównanie wyników z wynikami poprzednich badań przeprowadzonych województwie śląskim. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej wypełnianej przez uczniów dobranych losowo gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Świadczenie usług doradczych w zakresie komunikacji wewnętrznej
W ramach świadczonych usług doradczych PBD "Re-Source" przygotowała diagnozę sytuacji wyjściowej, opracowała koncepcję komunikacji wewnętrznej oraz treść materiałów informacyjnych przeznaczonych dla pracowników i akcjonariuszy. Dodatkowo przygotowane zostały alternatywne propozycje nowej misji przedsiębiorstwa, wraz z identyfikacją elementów kluczowych dla tożsamości firmy oraz działań i celów odnoszących się do proponowanej misji.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie II Konferencji Międzyregionalnej podsumowującej realizację projektu "RSI EVALLUB"
Zadaniem PBD "Re-Source" było przygotowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt "RSI EVALLUB", w tym: przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń problemowych z zakresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w regionie oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego wraz z prezentacją dotyczącą Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Lubelskiego.

 

Przygotowanie metodologii ewaluacji i monitoringu oraz ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
Na potrzeby projektu opracowano kompleksową metodologię ewaluacji i monitoringu RSI Województwa Lubelskiego uwzględniającą tak różnorodne techniki badawcze jak: wywiady PAPI (Paper and Pencil Interview), indywidualne wywiady pogłębione IDI, wywiady internetowe, analiza desk research. Dodatkowo przeprowadzono analizę ewaluacyjną RSI z wykorzystaniem danych statystycznych z zasobów Polskiej Statystyki Publicznej (w oparciu o wskaźniki odnoszące się do poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych RSI).

 

Badania i analizy na potrzeby foresightu regionalnego województwa opolskiego
Badanie prowadzone było w ramach projektu "Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 r." współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach SPO WKP i obejmowało następujące obszary tematyczne: kapitał ludzki i rynek pracy; energia; infrastruktura; środowisko (stan i ochrona w budowaniu zrównoważonego rozwoju - ekologia); zasoby naturalne i nowe materiały (w tym: przemysł chemiczny i spożywczy); inwestycje w regionie; wzrost gospodarczy. W badaniu wykorzystano następujące metody i techniki badawcze; desk research, web research, ankieta pocztowa rozsyłana drogą elektroniczną, wywiady CATI.

 

Ewaluacja projektu "KOBIETA JUTRA"
Ewaluacja dotyczyła projektu "Kobieta Jutra" realizowanego w ramach Działania 1.6 SPO RZL "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach badania przygotowano diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy powiatu krakowskiego oraz analizę opinii beneficjentek projektu. "Kobieta Jutra". Wzbogaceniem powyższych działań badawczych była analiza PEST identyfikująca wpływ otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego na sytuację kobiet na lokalnym rynku pracy.

 

Badanie ad hoc wśród reklamodawców pism fachowych branży drzewnej
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań rynkowych było uzyskanie informacji o strategiach i działaniach marketingowych prowadzonych przez reklamodawców branży drzewnej oraz rekonstrukcja opinii nt. oferty istniejących czasopism. Badanie miało charakter ogólnopolski i obejmowało wstępną analizę rynku oraz właściwe badanie - z wykorzystaniem techniki CATI - przeprowadzone wśród reklamodawców pism branży drzewnej.

 

Ewaluacja projektu "NOWA ROLA"
Celem badania była ewaluacja projektu "Nowa Rola" realizowanego w ramach Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa", w szczególności zaś była ocena Warsztatów Reorientacji Zawodowej oraz rekrutacji i poradnictwa zawodowego. Na potrzeby raportu ewaluacyjnego przeprowadzono kwestionariuszowe wywiady telefoniczne z beneficjentami projektu oraz analizę desk research dotyczącą problematyki reorientacji zawodowej.

 

Opracowanie programów edukacji psychologicznej i zdrowotnej
W ramach projektu opracowane zostały dwa kompleksowe programy edukacji psychologicznej i zdrowotnej do wykorzystania przez ośrodki wykorzystania przez ośrodki rehabilitacyjne realizujące program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Przygotowane programy zawierały charakterystykę rekomendowanych form i zawartości merytorycznej planowanych działań edukacyjnych, wraz z propozycjami konkretnych treningów i ćwiczeń.

 

Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich
Badanie realizowane było w województwie lubelskim, na terenie m. Lublin oraz powiatów: lubelskiego i biłgorajskiego. Badaniem objęto przedstawicieli przedsiębiorstw oraz pracowników firm, z którymi przeprowadzane były wywiady PAPI obejmujące takie przykładowe zagadnienia jak: zapotrzebowanie na szkolenia i usługi doradcze; ocena zasobów ludzkich przedsiębiorstwa; popyt na określone zawody; czynniki wpływające na szanse kandydatów na znalezienie pracy; ocena sytuacji na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy; warunki pracy; migracja zarobkowa; źródła informacji o rynku pracy.

 

Badanie satysfakcji klientów sieci sklepów odzieżowych
Przedmiotem badania trackingowego realizowanego w latach 2006-2007 wśród klientów sieci sklepu była ocena zadowolenia klientów z jakości obsługi oraz oferty sklepu.

 

Social-Ecological Resilience and Diffusion of Innovation - Rural tourism and resilience of regions
Badanie przeprowadzone zostało w ramach międzynarodowego projektu badawczego IDARI (Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions). Celem projektu była identyfikacja problemów oraz "dobrych praktyk" dotyczących społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na potrzeby badania przeprowadzono analizę desk research i web research oraz serię wywiadów pogłębionych z przedstawicielami władz samorządowych, parków narodowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami działającymi w sektorze usług turystycznych.

 

Analiza lokalnego rynku pracy na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański
Badanie techniką CATI zrealizowano na reprezentatywnej próbie mieszkańców gminy (pracowników, bezrobotnych, samozatrudnionych, rolników) oraz wśród wszystkich lokalnych firm zatrudniających powyżej 10 osób. Zasadniczym celem projektu była analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym określenie popytu na pracę wg zawodów oraz kwalifikacji, a także oczekiwanych form wsparcia ze strony instytucji rynku pracy i władz samorządowych oraz charakterystyka zasobów pracy w zakresie m.in. posiadanych kwalifikacji, poziomu mobilności zawodowej i przestrzennej, aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

 

AGRINPOL II - Pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich
Przedmiotem badania była innowacyjna działalność gospodarcza prowadzona przez mieszkańców obszarów wiejskich. Badanie realizowane było z wykorzystaniem techniki wywiadu PAPI, obserwacji oraz dokumentacji wizualnej badanych przedsięwzięć.

 
Zapraszamy także do zapoznania się z listą naszych najważniejszych KLIENTÓW.
 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna