Strona główna


 

OFERTA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO - BADANIA

Badania społeczne realizowane przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source" obejmują pełne spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji sektora publicznego:

Badania postaw i opinii mieszkańców (miast, gmin, powiatów, województw)

 

Wiedza na temat postaw mieszkańców lub ich opinii w odniesieniu do działań podejmowanych przez administrację samorządową to warunek dobrego zarządzania. Proponując naszym klientom badania społeczne w tym zakresie, dostarczamy im praktycznego narzędzia do tego, by twórczo współdziałać ze społecznością lokalną i uwzględniać jej opinie przy podejmowaniu decyzji.

Badania zapotrzebowania mieszkańców na określone działania i inicjatywy władz samorządowych

 

Realizując swoje zadania statutowe administracja samorządowa musi także uwzględniać potrzeby mieszkańców. Rezultaty realizowanych przez nas badań społecznych pozwalają podejmować decyzje nie wbrew, lecz w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej.

Badania stanowiące komponent diagnostyczny dokumentów strategicznych

 

Planowanie strategiczne wymaga nie tylko posiadania wizji rozwoju, ale i pogłębionej wiedzy na temat aktualnej sytuacji. Oferujemy pełne wsparcie przy opracowywaniu diagnoz tematycznych niezbędnych do właściwego przygotowania strategii rozwoju, lokalnych planów rozwoju itd.

Badania ewaluacyjne

 

Podjęcie danego działania lub wdrożenie planowanego rozwiązania nie kończy pracy nad projektem. Kluczowa jest bowiem ocena stopnia realizacji założonych celów czy poniesionych nakładów. Rezultaty badań ewaluacyjnych (dotyczących także projektów finansowanych ze środków unijnych) pozwalają dokładnie ocenić czy udało się rozwiązać dany problem oraz stanowią doskonałą podstawę do przyszłych działań.

Badania monitoringowe funkcjonowania usług publicznych

 

Jakość świadczonych usług oraz poziom obsługi klientów jest tak samo ważny w sektorze publicznym, jak i komercyjnym. Oferujemy realizację badań, które pozwalają danej instytucji jednorazowo lub systematycznie monitorować sposób świadczenia usług publicznych oraz prawidłowo kształtować relacje z osobami lub podmiotami, które z tych usług korzystają.

Badania społecznej recepcji i społecznego oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych

 

By realizowane inwestycje infrastrukturalne były szansą rozwojową, a nie źródłem lokalnych problemów i napięć konieczne jest uwzględnienie opinii lokalnej społeczności. Swoim klientom proponujemy realizację badań, które pozwalają szacować ryzyko społeczne danej inwestycji, a dzięki temu umożliwiają podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Audyty komunikacyjne dotyczące funkcjonowania instytucji samorządowych lub podległych samorządowi

 

Działanie w zróżnicowanym środowisku społecznym wymaga od jednostek samorządu terytorialnego umiejętnego komunikowania się ze swoim otoczeniem. Audyt komunikacyjny pozwala precyzyjnie zidentyfikować wizerunek danej instytucji, wskazać na ewentualne błędy lub problemy komunikacyjne, a w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na poprawę relacji z mieszkańcami i partnerami.

   

Zapraszamy do działu BADANIA w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących naszej oferty badawczej.

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna