Strona główna


 

DORADZTWO OPERACYJNE

Doradztwo jest użytecznym elementem wspierania rozwoju organizacji nie tylko w odniesieniu do planowania strategicznego. Wiedząc o tym, oferujemy naszym klientom usługi doradcze w zakresie:

diagnozy ewentualnych problemów w zarządzaniu organizacją,
oszacowania rzeczywistych i potencjalnych czynników ryzyka związanych z utrzymywaniem istniejącej sytuacji,
wskazania i rekomendowania możliwych rozwiązań zidentyfikowanych problemów,
wykonania studiów społeczno-ekonomicznej wykonalności poszczególnych rozwiązań,
efektywnego wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.
   

W ramach doradztwa operacyjnego oferujemy wsparcie doradcze dotyczące trzech wymiarów funkcjonowania każdej organizacji:


PROCESY

Funkcjonowanie organizacji w dużej mierze zależy od istniejących procedur i tego w jakim stopniu są one rzeczywiście realizowane przez pracowników lub członków organizacji. Niekiedy problemem okazuje się też brak przejrzystych i sprzyjających rozwojowi organizacji sposobów zarządzania poszczególnymi procesami. W obu przypadkach proponujemy naszym klientom wsparcie w usprawnieniu m.in. takich procesów (lub instrumentów ich kształtowania i kontrolowania) w organizacji jak:

komunikacja z partnerami wewnętrznymi (pracownicy, kadra kierownicza)

komunikacja z partnerami zewnętrznymi (klienci, kontrahenci, beneficjenci, społeczność lokalna),

obieg informacji wewnątrz organizacji,

zarządzanie wiedzą,

zarządzanie zmianą,

zarządzanie projektem,

zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.


LUDZIE

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi jest podstawowym czynnikiem sukcesu organizacji. Doradzamy naszym klientom w takich obszarach jak:
tworzenie opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków i profili kompetencyjnych
projektowanie poszczególnych etapów procedury rekrutacyjnej oraz doboru odpowiednich metod i narzędzi rekrutacyjnych
tworzenie systemów okresowej lub jednorazowej oceny pracowników
opracowywanie systemów wynagradzania pracowników i systemów motywacyjnych
opracowywanie "ścieżek rozwoju" pracowników i mechanizmów awansu
określanie charakteru i poziomu kapitału ludzkiego organizacji
dobór instrumentów podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego organizacji
We wszystkich proponowanych przez nas obszarach doradztwa na życzenie klienta podejmujemy się wdrożenia rekomendowanych rozwiązań, a więc pełnej realizacji projektów w zakresie rekrutacji, oceny i szkoleń pracowników.


STRUKTURY

Odpowiednio zaprojektowana struktura organizacji może być czynnikiem dynamizującym rozwój. Z drugiej jednak strony, struktura może być jednocześnie "balastem" dla organizacji i barierą efektywnego zarządzania. Naszym klientom proponujemy pełne wsparcie doradcze w obszarze optymalizowania struktury organizacji.

Realizacja każdego projektu doradczego, którego celem jest ewentualna modyfikacja struktur organizacji poprzedzamy pogłębionym audytem organizacyjnym. Dzięki temu w sposób precyzyjny możemy wskazać te elementy struktury organizacyjnej, które wymagają określonej modyfikacji.

Jednocześnie, mamy świadomość, iż każda zmiana struktury organizacji wiąże się z określonym ryzykiem społecznym i obawami pracowników lub członków organizacji. Dlatego też, bardzo duży nacisk kładziemy na element odpowiedniego komunikowania zmiany i budowania wokół niej "społecznej zgody". Tylko bowiem w takiej sytuacji przeprowadzenie zmiany struktury organizacyjnej będzie mogło odnieść planowany skutek i przyczyni się do rozwoju organizacji.

 

powrót

 

Strona główna         Praca         Strefa wewnętrzna